มุมสมาชิก

ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ Aroi.com โดยการคลิกที่ “Register” และกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการลงทะเบียน ซึ่งผู้ใช้งานฯ สามารถทำได้ง่ายๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยกรอกแบบฟอร์มตามความเป็นจริงเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้งานฯ เอง

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิให้เฉพาะผู้ใช้งานฯ ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกออนไลน์สามารถจัดการกับสินค้าหรือบริการ หรือร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในเว็บไซต์ อาทิเช่น ระบบการจัดการเว็บไซต์ร้านอาหาร, การได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆ ที่ระบุไว้ว่าสำหรับสมาชิก
 • การลงทะเบียนขอเป็นสมาชิกออนไลน์ ผู้ใช้งานฯ จะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ในการลงทะเบียนสมาชิกออนไลน์ข้อมูลที่ท่านต้องกรอกประกอบด้วย ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน และอีเมลแอดเดรส
 • ผู้ใช้งานฯ ตกลงจะแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้ไว้ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด (ในกรณีที่ผู้ใช้งานฯ มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล)
 • ผู้ใช้งานฯ ตกลงจะรักษา User name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ หากผู้ใช้งานฯ มอบ/หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือ User name และรหัสผ่าน ดังกล่าวไปใช้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้ใช้งานฯ เอง และอาจมีผลผูกพันกับผู้ใช้งานฯ ในทางกฎหมายด้วย
 • ในกรณีผู้ใช้งานฯ ใช้สิทธิ์ไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อท่านสมาชิกผู้ใช้งานฯ รายอื่น ผู้ใช้งานฯ ยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจำนวนไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกออนไลน์ของผู้ใช้งานฯ ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากทางบริษัทฯ พบว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้
  • ผู้ใช้งานฯ ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียน ซึ่งให้รวมถึงการไม่แก้ไขข้อมูลให้เป็นข้อมูลปัจจุบันของผู้ใช้งานฯ
  • ผู้ใช้งานฯ ไม่รักษา Username และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ
  • ผู้ใช้งานฯ กระทำการไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องตามกฏหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้งานฯ อาจเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต

ระบบการให้บริการ ผู้ใช้งานฯ รับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า บริษัทฯ ไม่อาจรับประกันว่า การเปิดเข้าสู่หรือการใช้เว็บไซต์ทั้งส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดจะสามารถกระทำได้ตลอดเวลา รวดเร็วทันใจ ปราศจากการรบกวน หรือมีข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ฯ จะปราศจากไวรัส ระเบิดเวลาหรือสิ่งก่อความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์อื่นใดของผู้ใช้บริการ