สิทธิส่วนบุคคล

บริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จำกัด (มหาชน) คือบริษัทผู้เป็นเจ้าของและดำเนินการจัดทำเว็ปไซต์ Aroi.com ดังนั้นบริษัทฯ ขอยืนยันที่จะรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้งานฯ ดังต่อไปนี้

  1. ทางบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานฯ กับผู้ใด ไม่ว่าจะเป็นบุคคล บริษัท หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เว้นแต่กรณีที่ต้องกระทำเพื่อประโยชน์ของกระบวนการดำเนินงานทางกฎหมายตามคำ ร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือตามความจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้
  2. บริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานฯ ตามที่ท่านได้แจ้งไว้กับเรา เพื่อประโยชน์ในขณะที่ท่านซื้อสินค้าในเว็บ Aroi.com รวมทั้งอาจจะมีการส่งข่าวสารที่ทางบริษัทฯ คิดว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งานฯ เช่น โปรโมชั่น ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตามอีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้ให้แต่จะระมัดระวังไม่ให้เกิดความรำคาญแก่ท่าน
  3. บริษัทฯ และผู้ดูแลระบบทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานฯ ยืนยันที่จะรักษาความลับและเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นอย่างดี
  4. บริษัท ฯ จะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกได้เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานฯ ได้อย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ Username และ รหัสผ่าน ในการเข้าปรับปรุงเว็บไซต์ของท่าน จะไม่มีการเปิดเผยและเก็บไว้เป็นความลับที่สุด
  5. บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้งานฯ เช่น ข้อมูลทั่วไปหรือความคิดเห็นของผู้ใช้งานฯ เพื่อนำมาพิจารณาเรียบเรียงให้เป็นหมวดหมู่ ในเงื่อนไขหรือความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ใช้งานฯ และ/หรืออาจจะรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้งานฯ ให้แก่ผู้อื่น หรือ ตัวแทนของบริษัท และการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้แก่บริษัทอื่น ๆในเครือซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าและบริการอื่นๆซึ่งอาจจะสนใจข้อมูลและข้อคิด เห็นของท่าน กรณีที่ผู้ใช้งานฯ ไม่ต้องการให้ใช้ข้อมูลของท่าน กรุณาติดต่อมาที่ฝ่ายการตลาดของบริษัท