เกี่ยวกับเรา

เงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป

  1. บริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เป็นเจ้าของและดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ Aroi.com (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งานฯ จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลง ดังนั้นผู้ใช้งานฯ จึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ทางบริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ทั้งนี้ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้งานฯ ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด หากผู้ใช้งานฯ ไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลง ขอความกรุณาผู้ใช้งานฯ ยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

  2. Aroi.com ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้งานฯ ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์เท่านั้นสามารถสั่งซื้อสินค้าและ/หรือ บริการ หรือร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในเว็บไซต์ อาทิเช่น การสะสมคะแนน, โปรโมชั่นต่างๆ

  3. การลงทะเบียนขอเป็นสมาชิกเว็บไซต์ ผู้ใช้งานฯ จะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุด และผู้ใช้งานฯ ตกลงจะแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้ไว้อย่างถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงใน ปัจจุบันอยู่เสมอ

  4. ผู้ใช้งานฯ ตกลงจะรักษา ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ไว้เป็นความลับ หากผู้ใช้งานฯมอบ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ดังกล่าวไปใช้การใดๆ จะถือว่าผู้ใช้งานฯ ยอมรับและถือว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นการกระทำโดยผู้ใช้งานฯ เอง และถือว่ามีผลผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกที่บริษัทฯได้กำหนดไว้ทุกประการ อีกทั้งสามารถบังคับได้ตามกฎหมาย ในกรณีผู้ใช้งานฯ ใช้สิทธิ์ไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้งานฯ อื่น หรือต่อ Aroi.com ผู้ใช้งานฯ ตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน

  5. เว็บไซต์ฯ ของบริษัทจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น ที่ไม่ได้อยู่ในความควบคุมและดูแลของบริษัทฯ ผู้ใช้งานฯ ยอมรับว่าบริษัทฯไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้า บริการหรือสิ่งอื่นใดๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น

ความรับผิดชอบทางสินค้า และบริการ

  ผู้ใช้งานฯ รับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่าบริษัทฯ เป็นเพียงผู้จัดทำเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการเท่านั้นมิได้มีส่วนเกี่ยวของกับการจำหน่ายสินค้าและ หรือบริการของร้านค้าบนเว็บไซต์แต่อย่างใดทั้งสิ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรงทางอ้อมโดยเฉพาะเจาะจง หรือเป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

ระบบการให้บริการ

  ผู้ใช้งานฯ รับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า บริษัทฯ ไม่อาจรับประกันว่า การเปิดเข้าสู่หรือการใช้เว็บไซต์ทั้งส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด จะสามารถกระทำได้ตลอดเวลา รวดเร็วทันใจ ปราศจากการรบกวน หรือมีข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปราศจากไวรัส ระเบิดเวลาหรือสิ่งก่อความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์อื่นใดของผู้ใช้งานฯ

การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ

  เว็บไซต์มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น

การให้บริการและสิทธิส่วนบุคคล

  ผู้ใช้งานฯ รับทราบในข้อตกลงเบื้องต้นอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการใช้บริการบนเว็บไซต์รวม ทั้ง Username และ Password ที่ใช้ภายในเว็บไซต์ถือเป็นความลับส่วนบุคคลที่พึงรักษา

การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาดต่างๆ

  ทางเว็บไซต์ Aroi.com มีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อหากความผิดพลาดนั้น เกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือความผิดพลาดที่มิได้ มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อันเป็นผลมาจากสินค้าในเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง (ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิด หรือ ลงรายละเอียดที่ผิด เป็นต้น) ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้นและเราได้รับการชำระเงิน สำหรับคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว Aroi.com จะทำการคืนเงินให้ผู้ใช้งานฯ เต็มจำนวนราคาสินค้า